Adatkezelési tájékoztató

Az oldal működése céljából személyes adatokat kell gyűjtenünk. Tudjuk, mennyire fontos mindenki számára, hogy megértse, hogyan használjuk fel ezeket az adatokat. Mindig is átláthatók leszünk azzal kapcsolatban, hogy mit teszünk a személyes adataiddal.

Érvényes: 2020.szeptember 1-től.

Adatkezelő

Az adatokat Telemax Consulting Kft., székhelye: 2112 Veresegyház, Sportföld utca 33/A., honlapja: www.neppervadasz.hu (Továbbiakban: Adatkezelő.) a honlapon, a részére szolgáltatott személyes adatok adatkezelője.

Elérhetők vagyunk e-mailen a adatvedelem@neppervadasz.hu címen, vagy az alábbi postacímünkön: Telemax Consulting Kft., 2112 Veresegyház, Sportföld utca 33/A.

A jogaid

Jogodban áll személyes adataidhoz hozzáférni, azokat kijavítani vagy törölni, adott esetben a felhasználásukat korlátozni, ha ezt jogszabály nem korlátozza. Jogodban áll az önkéntes hozzájárulás alapján, vagy szerződés teljesítéséhez rendelkezésünkre bocsátott személyes adataid hordozhatóságához, azaz ahhoz, hogy géppel olvasható és hagyományos formátumban másolatot kapj az adatokról.

Jogosult vagy tiltakozni a személyes adataidnak a mi érdekünkben (pl. direkt marketing célból) történő kezelése és felhasználása ellen. Jogodban áll bármikor visszavonni az adatok bizonyos célból történő felhasználásához adott hozzájárulásodat. A hozzájárulás visszavonása esetén az adatok visszavonást megelőző időszakban történő kezelése, illetve felhasználása törvényesnek minősül.

Bővebben (kattintson ide a részletes tájékoztatóhoz)
Az érintett jogosult arra, hogy:

a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést kapjon;
az érintett kérésére a pontatlan személyes adatait indokolatlan késedelem nélkül az Adatkezelő helyesbíti, vagy szükség esetén kiegészíti;
törléshez („az elfeledtetéshez való jog”): az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b) az érintett visszavonja és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre; alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor;

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből;
megelőző egészségügyi vagy munkahelyi egészségügyi célokból, a munkavállaló munkavégzési képességének felmérése, orvosi diagnózis felállítása, egészségügyi vagy szociális ellátás vagy kezelés nyújtása, illetve egészségügyi vagy szociális rendszerek és szolgáltatások irányítása érdekében, uniós vagy tagállami jog alapján vagy egészségügyi szakemberrel kötött szerződés értelmében és ezen adatok kezelése olyan szakember által vagy olyan szakember felelőssége mellett történik, aki uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott szakmai titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll, illetve olyan más személy által, aki szintén uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll;
a népegészségügy területét érintő olyan közérdekből, mint a határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyekkel szembeni védelem vagy az egészségügyi ellátás, a gyógyszerek és az orvostechnikai eszközök magas színvonalának és biztonságának a biztosítása, és olyan uniós vagy tagállami jog alapján történik, amely megfelelő és konkrét intézkedésekről rendelkezik az érintett jogait és szabadságait védő garanciákra, és különösen a szakmai titoktartásra vonatkozóan;
a népegészségügy területét érintő közérdek alapján és ezen adatok kezelése olyan szakember által vagy olyan szakember felelőssége mellett történik, aki uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott szakmai titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll, illetve olyan más személy által, aki szintén uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll;
közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b)az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c)az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d)az érintett – a tiltakozáshoz való jog szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére az bekezdés alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.
Az érintett jogosult, hogy amennyiben az Adatkezelő adatkezelése az érintett hozzájárulásán alapul, hozzájárulását visszavonja („visszavonás joga). A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat géppel olvasható formátumban megkapja és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta („az adathordozhatósághoz való jog”).

Jogodban áll panaszt tenni az illetékes hatóságnál (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) székhelye: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefon: +36 (1) 391-1400 ügyfelszolgálat@naih.hu, honlap: https://www.naih.hu.)

Címzettek (szerződéses partnerek, adatátvevők, adatfeldolgozók)

 • DigitalOcean LLC., 101 Avenue of the Americas 10th Floor New York, NY 10013 United States - tárhelyszolgáltató
 • Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States - webanalitikai szolgáltató
 • Omisai Technologies Kft., 2161 Csomád, Esztergály utca 24. - weboldal működtető, karbantartó

A személyes adatok

A személyes adat az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző információ -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A regisztrált felhasználó nevén, születési dátumán, nemén, és e-mail címén túlmenően weblapunkon tett minden látogatás alatt további adatok automatikus gyűjtésére is sor kerül technikai okokból: ilyen pl. az IP-cím, amelyet az Ön internet-szolgáltatója oszt ki számítógépe részére az internetre való csatlakozás céljából vagy információk arról az internet-helyről, ahonnan Ön meglátogatta az az oldalunkat, de ilyenek az Ön által használt böngésző beállításai. (technikai információk) Ez a technikai anyag némely esetben személyes adatokat képezhet. Általános szabályként azonban mi ezeket a technikai adatokat csupán olyan mértékben használjuk föl, amennyire technikai szempontból weboldalunk működése és védelme érdekében szükséges a támadásokkal és visszaélésekkel szemben, ezen túlmenően pszeudonimizált (álnevesített) vagy anonimizált (nem nevesített) formában statisztikai célokra.

Általános adatok és információk gyűjtése (naplófájlok)

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontjának megfelelően a weboldalunk számos általános adatot és információt gyűjt minden hozzáférésről és ezeket átmenetileg a szerver naplófájljaiban tároljuk. A naplófájlokat a számítógépes rendszer automatikus naplózása hozza létre. A következő adatokat gyűjthetjük:

 • Weboldalhoz való hozzáférés (dátum, idő és gyakoriság)
 • Hogyan érkezett a weboldalra (küldő oldal, hiperlink stb.)
 • Küldött adatmennyiség
 • Az Ön által használt böngésző és verziószáma
 • Az Ön által használt operációs rendszer
 • Az internetszolgáltató által az internetre való csatlakozáskor az Ön számítógépének kiosztott IP cím

Ezen adatok gyűjtése és tárolása szükséges a weboldal működtetéséhez, hogy biztosítani tudjuk a weboldal funkcionalitását és megfelelően tudjuk bemutatni a weboldalunk tartalmát. Szintén felhasználjuk ezeket az adatokat arra, hogy optimalizáljuk a weboldalunkat és biztosítsuk az IT rendszereink biztonságát. Ezen okból az adatokat legfeljebb harminc napig tároljuk műszaki elővigyázatosságból.

A személyes adatok kezelése kapcsolatfelvételkor, regisztráció során

a. Kapcsolatfelvétel Amikor telefonon vagy e-mailen felveszi velünk a kapcsolatot, az Ön által megadott adatokat a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján tároljuk, hogy meg tudjuk válaszolni a kérdéseit. A kapcsolatot naplózzuk, hogy bizonyítani tudjuk a jogi követelmények szerint. Az Ön hozzájárulását akkor szerezzük be az adatkezeléshez, amikor kitölti az űrlapot és a jelen Adatvédelmi szabályzat is megtekinthető ekkor. Az ezzel kapcsolatos adatokat töröljük, amikor a szóban forgó kommunikáció befejeződik és az adott ügy véglegesen megoldódott.

b. Regisztráció A weboldalunkon felkínáljuk Önnek a lehetőséget, hogy regisztráljon a személyes adatai megadásával. Ezeket az adatokat egy űrlapon adja meg, amely megküldésre kerül részünkre és ezeket az adatokat tároljuk.
Az oldalra történő bejelentkezéshez szükségünk van az e-mail címre. Az oldal tartalmi működése, a felhasználói vélemény alkotás és értelmezés céljából szükségünk van felhasználónévre, születési dátummra és nemre. Utóbbi adatokat az Ön által létrehozott véleménynél és az Ön profiljában tüntetjük fel a következő képpen:

 • - felhasználónevét azonos módon jelenítjük meg,
 • - a születési dátumából rendszerünk kikalkuálja az Ön korát, amelyet megjelenítünk az Ön véleményeinél, továbbá születési dátumát azonos formában az Ön profiljában,
 • - nemét azonos módon jelenítjük meg

Profilját csak is Ön tekintheti meg a bejelentkezést követően.

c. Vegyes A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) és f) pontja szerint tároljuk és felhasználjuk az Ön személyes adatait és műszaki információkat, ahol ez szükséges a weboldalunkon történő visszaélések vagy más jogellenes magatartások megelőzése vagy vizsgálata érdekében, pl. adatbiztonság fenntartása az IT rendszereink elleni támadás esetén. Ezt szintén meg lehet tenni közigazgatási hatóságok vagy bíróságok rendelkezése szerint annyiban, amennyiben ezt előírják részünkre a jogszabályok, valamint a jogaink és érdekeink védelme érdekében és annyiban, amennyiben ez szükséges a követelésekkel szembeni védekezéshez.

Információkérés

Ügyfeleink e-mailben, telefonon vagy postai úton, is kérhetnek bővebb felvilágosítást szolgáltatásainkról, úgy, hogy legalább az elérhetőségi adataikat megadják, hogy válaszolhassunk a feltett kérdésekre. A személyes adatokat az információkérésre adott válasz elküldésétől számított maximálisan 1 évg kezeljük, abból a célból, hogy válaszunkat újra elküldhessük amennyiben azt ügyfeleink valamilyen okból nem kapták meg.